Google Maps กับฟีเจอร์ใหม่ที่ใช้เดินทางและจ่ายเงินได้

น่าจะช่วยให้ผู้ใช้เดินทางได้สะดวกมากขึ้น เมื่อ Google Maps ได้ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ออกมาที่จะช่วยให้ทุกคนเดินทางผ่านรถสาธารณะได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถติดตามจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ว่า มีคนอยู่มากเกินไปหรือไม่ ซึ่งจะเข้ากับการที่โลกยังคงมีโรคระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งคนที่จำเป็นต้องเดินทางจะสามารถเตรียมตัวได้แล้วว่า พวกเขาควรที่จะเดินทางไปอย่างไร อีกทั้งยังจะเปิดให้คนใช้สมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์สามารถจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่นนี้แบบเลี่ยงการสัมผัสกับคนอื่นได้แล้ว ฟีเจอร์แรกที่สำคัญของทาง Google…